Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir.

Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi’ ne ait www.etetechnology.com internet sitesi (“Site”) üzerinden toplanan tüm veriler dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri almaktadır. www.etetechnology.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve iş ortaklarıyla paylaşabileceği kişisel verileri de kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.

Kişisel verilerinizi; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve takibi amacıyla işleyebilmekteyiz. Kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sunulan hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlemekteyiz. ete technology®’a iş başvurunuz halinde iş sözleşmesinin düzenlenmesindeki hukuki çerçevede başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz;

  • Adayları inceleme, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi ve yeni eleman istihdam edilmesi,

  • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,

  • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,

  • Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması.

Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır.

Kişisel verileriniz, bu metin de belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda;

  • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, başvuru yapılması, internet sitesinde yer alan formların doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi,

  • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları,

  • www.etetechnology.com web sayfasında yer alan “İletişim Formu” nun doldurulması,

  • Tarafınızca form/belge/sözleşme doldurulması veya düzenlemesiyle, elde edilmektedir.

Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11’ inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Ete Deney Eğitim ve Değerlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi Zafer Sb Mah. Nilüfer Sok. No:32 İç Kapı No:301 Gaziemir/ İzmir
info@etetechnology.com
+90 (232) 375 65 77